Word related anxiety, work capacity and personal satisfaction among social insurance laborers Stres, radna sposobnost i

0
0
2543 days ago, 860 views
PowerPoint PPT Presentation
Layout (pregled). Effect of work on wellbeing (Utjecaj rada na zdravlje)Research venture

Presentation Transcript

Slide 1

Word related anxiety, work capacity and personal satisfaction among human services laborers (Stres, radna sposobnost i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika) Rajna Golubic, MD " Andrija Stampar " School of Public Health Zagreb University School of Medicine

Slide 2

Outline (pregled) Impact of work on wellbeing (Utjecaj rada na zdravlje) Research extend 'Business related anxiety and work capacity of social insurance specialists in Croatia' (Znanstveni projekt 'Stres na radnom mjestu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika') Future research arrangements and conceivable intercessions (Planovi za buduća istraživanja i moguće intervencije)

Slide 3

Impact of work on wellbeing (Utjecaj rada na zdravlje) fourth European Working Conditions Survey, 2007-saw effect of work on wellbeing and sort of medical issues differ essentially among nations (4.europsko istraživanju o uvjetima rada-opažen utjecaj rada na zdravlje i vrtste zdravstvenih problema značajno se razlikuju u pojedinim zemljama)

Slide 5

The most well-known indications detailed by specialists in the EU (najčešći simptomi na koje se žale radnici EU) : Backache (bol u leđima) : 24.7% Muscular torment (mišićna bol) : 22.8% Fatigue (iscrpljenost) : 22.6% Stress (stres) : 22.3% Headache (glavobolja) : 15.5% Irritability (razdražljivost) : 10.5% fourth European Working Conditions Survey

Slide 6

Workplace push a developing issue (stres na radnom mjestu-rastući issue) Work-related anxiety: an example of passionate, intellectual, behavioral and physiological responses to unfriendly and unsafe parts of work substance, work association and the workplace (Stres na radnom mjestu je obrazac emocionalnih, kognitivnih, bihevioralnih i fizioloških reakcija na štetne značajke posla u smislu sadržaja, organizacije i radnog okruženja)

Slide 7

Occupational anxiety ideas & models (modeli i koncepti stresa na radnom mjestu) Demand-control show Karasek, 1979 ( Stres raste kako raste zbroj povećanih zahtjeva i niske razine odlučivanja ) Effort-remunerate irregularity demonstrate (Stres je posljedica neravnoteže između napora i nagrade za uloženi napor) One in three European specialists is influenced by business related anxiety (European Agency for Safety and Health at Work)- trećina Europljana pati od stresa na radnom mjestu

Slide 8

Reaction to stretch relies on upon (reakcija na stres ovisi o): External conditions (vanjskim okolnostima) Environment, working air, family, companions (okoliš, radna atmosfera, obitelj, prijatelji) Individual helplessness to stretch (individualnoj osjetljivosti) Age, sexual orientation, identity sort, way of life (dob, spol, struktura ličnosti, životni stil) Stressors (stresnim čimbenicima)

Slide 9

Healthcare laborers (zdravstveni djelatnici) High responsiblity (velika odgovornost) Care for patients (skrb za bolesnike) Shift work (smjenski rad) 24h obligations (24h dežurstva) Biological and compound dangers (biološki i kemijski štetni čimbenici) STRESS, DISEASES, EARLY RETIREMENT

Slide 10

Research extend Title:'Work-related anxiety and work capacity of social insurance laborers in Croatia (Znanstveni projekt 'Stres na radnom mjestu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika') Part of the venture 'Heath at the working environment and sound work space' ; key examiner Professor Jadranka Mustajbegović, MD, PhD (Dio projekta 'Zdravlje na radu i zdravi okoliš') Funded by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia (financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH)

Slide 11

Aim (Cilj) To explore stressors to which health awareness laborers are uncovered (Istražiti stresne čimbenike kojima su izloženi zdravstveni djelatnici) To explore work capacity of human services specialists (Istražiti radnu sposobnost zdravstvenih djelatnika) To examine which stressors impact the work capacity of social insurance laborers and to what degree (Istražiti koji stresori i koliko utječu na radnu sposobnost)

Slide 12

Subjects (Ispitanici) 4 clinical doctor's facilities at the Zagreb University School of Medicine (4 kliničke bolnice Sveučilišta u Zagrebu) All utilized health awareness laborers were welcome to partcipate in the review (Svi zaposleni zdravstveni djelatnici bili su pozvani da sudjeluju u istraživanju) Overall reaction rate: 78% (ukupni odaziv:78%) Participation was anonimous and intentional (Sudjelovanje-anonimno i dobrovoljno )

Slide 13

Methods (Metode) Questionnaires (Upitnici): Occupational anxiety assesment poll (Upitnik o stresorima na radnom mjestu) Work Ability Index Questionnaire, WAI (Upitnik za procjenu indeksa radne sposobnosti) Additional inquiries on fulfillment (Dodatna pitanja o zadovoljstvu)

Slide 14

Methods (Metode) Occupational anxiety evaluation poll (Upitnik o stresorima na radnom mjestu) General data sex, age, conjugal status , number of kids, instruction level, work environment, years of administration, working time (Opći podaci - spol, dob, bračni status, broj djece,stručni stupanj, radno mjesto, duljina radnog staža, radno vrijeme) Stressors at the working environment 37 stressors; Likert Scale (1-5); (Stresori na radnom mjestu-37 stresora, Likertova skala 1-5)

Slide 15

Methods (Metode) 37 stressors at the work environment identified with (37 stresora na radno mjestu vezano uz ): Organization of the work (organizaciju rada ) , Resourses to work with (financijske mogućnosti), Career advancing (napredovanje), Education (edukaciju), Interpersonal relations (međuljudske odnose), Attitude towards patients (odnos s pacijentima) , Health perils (štetnostima za zdravlje)

Slide 16

Work Ability (radna sposobnost) Work capacity is an idea which accentuates that work space ought to be balanced by capacities and capabilities of laborers; ( Radna sposobnost je k oncept koji naglašava potrebu prilagođavanja radnih uvjeta sposobnostima i mogućnostima djelatnika )

Slide 17

Work Ability (radna sposobnost) Takes into record: Physical and mental requests of the work environment Physical and mental capacities of laborers and wellbeing status of specialists Workers' wellbeing status (Uzima u obzir: Fizičke i psihičke zahtjeve radnog mjesta Fizičke i psihičke sposobnosti djelatnika Zdravstveno stanje djelatnika)

Slide 18

Work Ability (radna sposobnost) Is communicated by the Work Ability Index (WAI) which was created toward the Finish Institite for Occupational Health (Izražava se Indeksom radne sposobnosti koji je konstruiran na Finskom institutu za medicinu rada) Purpose: early identification of laborers and workplaces that require support and change ( Svrha: rano otkrivanje djelatnika i radnih okružja kojima je potrebna podrška i unapređenje. )

Slide 19

Work Ability Index, WAI (Indeks radne sposobnosti) Current work capacity (1-10) (Sadašnja radna sposobnost (0-10) ) Work capacity in connection to the requests of the employment ( Radna sposobnost u odnosu sa zahtjevima posla) Number of momentum illnesses analyzed by a doctor (Broj bolesti dijagnosticiranih od strane liječnika) Estimated work disability because of maladies (Koliko zdravstvene tegobe ometaju rad?)

Slide 20

Work Ability Index, WAI (Indeks radne sposobnosti) Sick leave amid a year ago (Bolovanja u protekloj godini) Personal anticipation of work capacity for the accompanying 2 years (Vlastita prognoza radne sposobnosti za 2 godine) Mental assets joy, action, trust (Psihičke sposobnosti-uživanje , aktivnost, nothing)

Slide 21

Work Ability Index, WAI; values (Indeks radne sposobnosti, vrijednosti) 44 - 49 → magnificent, the work capacity (WA) ought to be looked after (odlično, održati radnu sposobnost (RS)) 37-43 → great, the WA ought to be enhanced (vrlo dobro,unaprijediti RS) 28 - 36 → great, the WA ought to be enhanced (dobro, poboljšati RS) 7 - 27 → poor, the WA ought to be restored (loše, ponovo uspostaviti RS)

Slide 22

Preliminary outcomes (Preliminarni rezultati)

Slide 23

Subjects (Ispitanici) Physicians ,N=395 (Liječnici) Females (žene) : 218 (55.2%) Males (muškarci) : 177 (44.8%) Age middle: 42 years (Median dobi: 42 godine) 66% of doctors were experts (66% specijalista) Average time of administration: 17 years (Prosjek ukupnog radnog staža: 17 godina)

Slide 24

Subjects (Ispitanici) Nurses/Medical professionals (Medicinske sestre/Tehničari) , N=1082 Females (žene): 1007 (92.7%) Males (muškarci ): 79 (7.3%) Age middle: 39 years (Median dobi: 39 godina) 73% had just optional school training (73% SSS) Average time of administration: 19 years (Prosjek ukupnog radnog staža: 19 godina)

Slide 25

Subjects (Ispitanici)

Slide 26

Physicians-claims to fame (Liječnici-specijalizacije)

Slide 27

Nurses/experts fortes (Medicinske sestre/tehničari-specijalizacije)

Slide 28

Physicians-view of stressors (Liječnici-percepcija stresora)

Slide 29

Nurses/specialists impression of stressors (Med.sestre/tehničari-percepcija stresora)

Slide 30

Health care laborers' fulfillment (Zadovoljstvo zdravstvenih djelatnika)

Slide 31

Overall pointer of work capacity (Ukupni pokazatelj radne sposobnosti) Satisfactory (zadovoljavajući) Physicians have fundamentally higher WAI than other human services specialists ( Liječnici imaju statistički značajno veći WAI od ostalih zdravstvenih djelatnika ) ANCOVA, P<0.001, covariate-age ( kovarijanca - dob ) Mean WAI (srednja vrijednost za WAI): Physicians (liječnici) : 39.87 Nurses and professionals (Med. Sestre i tehničari:): 38.01

Slide 32

Overall marker of work capacity (Ukupni pokazatelj radne sposobnosti) Mean WAI (srednja vrijednost za WAI) Physicians (liječnici) Males (muški): 40.49 Females (žene): 38.62 Nurses/professionals (med. sestre/t

SPONSORS