VIETOS PROJEKTU, IGYVENDINAMU PAGAL PRIEMONES KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLETRA LEADER METODU IR VIETOS PLETROS STRATEGIJU

0
0
2534 days ago, 874 views
PowerPoint PPT Presentation
VIETOS PROJEKT?, ?GYVENDINAM? PAGAL PRIEMONES "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PL?TRA" (Pioneer METODU) IR "VIETOS PL?TROS STRATEGIJ? ?GYVENDINIMAS", PARENGIMAS 2009-09-16. PARAMOS DYDIS. Vietos pl?tros strategijoje numatoma skirti ne ma

Presentation Transcript

Slide 1

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL PRIEMONES "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" (LEADER METODU) IR "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS", PARENGIMAS 2009-09-16

Slide 2

PARAMOS DYDIS Vietos plėtros strategijoje numatoma skirti ne mažiau kaip 73 proc. vietos projektams įgyvendinti skirtų lėšų. Didžiausia paramos suma nustatoma vietos plėtros strategijoje. Minimali projekto vertė - 25 000 Lt. Didžiausia paramos suma vienam projektui (nustatyta Programoje) – 690 560 Lt . PARAMOS INTENSYVUMAS, proc. 2

Slide 3

ĮNAŠAS NATŪRA (1) Įnašas natūra - iki 1 0 proc . Pareiškėjo/parnerio (juridinio asmens) įnašas natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu; įnašo vertė (Lt) nustatoma vadovaujantis Vį Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada; projekto partneris – fizinis asmuo , prie projekto įgyvendinimo gali prisidėti tik finansiniu įnašu . 3

Slide 4

ĮNAŠAS NATŪRA (2) Įnašas natūra, kai remontuojama (atnaujinama) dalis pastato Tinkamu įnašu transport užskaitoma tik ta pastato dalis, į kuria investuojama projekto įgyvendinimo metu ir ta dalis žemės, kuri proporcingai paskaičiavus atitinka naudojamų patalpų plotą (Pro rata principas). 4

Slide 5

ĮNAŠAS NATŪRA (3) Bendruomenės patalpos - 30 m 2 Pastato plotas - 80 m 2 Įnašas natūra gali sudaryti 30 m 2 pastato dalis ir 3,75 arų žemės po pastatu. Sklypas - 10 arų 5

Slide 6

VIETOS PROJEKTO POBŪDŽIO NUSTATYMAS AR VIETOS PROJEKTAS PELNO AR NE PELNO? 6

Slide 7

PROJKETO ĮDEJOS PAVYZDYS Susiję objektai Naudos gavėjai Pareiškėjas Veiklos objektas Kaimo bendruomenė 7

Slide 8

PROJEKTO POBŪDIS (1) Pavyzdyje pavaizduotas projektas yra ne pelno kai: projekto metu ketinama atnaujinti katilinę (savivaldybės nuosavybė), o susijusiuose objektuose jokie darbai nebus vykdomi; projekto metu darbai vykdomi tik tuose susijusiuose objektuose, kurie nėra privačių asmenų turtas. tokiai atvejais paramos intensyvumas šiam projektui įgyvendinti sudarys 90 proc .; projekto partneriu turėtų būti savivaldybė ; įnašas natūra – katilinės pastatas ir žemė po juo . 8

Slide 9

PROJEKTO POBŪDIS (2) Pavyzdyje pavaizduotas projektas yra ne pelno kai: projekto metu ketinama atnaujinti katilinę (savivaldybės nuosavybė), tačiau; projekto metu susijusiuose objektuose, įskaitant ir daugiabutį namą, numatomi vykdyto prijungimo, vamzdynų pakeitimo darbai. tokiai atvejais paramos intensyvumas šiam projektui įgyvendinti apskaičiuojamas dviem intensyvumo proc. - 90 ir 50 proc .; projekto partneriais turėtų būti savivaldybė ir visis fiziniai asmenys gyvenantys daugiabutyje ; Pareiškėjo įnašą sudarys - įnašas natūra – katilinės pastatas ir žemė po juo ir fizinių asmenų lėšos (ne mažiau 50 proc. ir PVM, investicijų, susijusiu su jų nekilnojamuoju turtų). 9

Slide 10

ĮNAŠAS TIK NATŪRA MIŠRUS ĮNAŠAS PINIGAI + NATŪRA ĮNAŠAS TIK PINIGAIS VIETOS PROJEKTO BIUDŽETO APSKAIČIAVIMO BŪDAS 10

Slide 11

Pirminio projekto biudžeto sudarymas (1) Kaip nustatyti projekto vertę? Reikia atlikti pirminius planavimo skaičiavimus: 1. Ką norime nuveikti numatomu projektu? 2. Kiek cap reikia pinigų? 3. Kiek reikia paramos lėšų? 4. Ar yra galimybių prisidėti įnašu natūra? 11

Slide 12

Pirminio projekto biudžeto sudarymas (2) Pavyzdys: Projekto esmė "Mokyklos rekonstrukcija". Pagrindinės išlaidos : darbų rangovui reikia sumokėti 400 tūkst. Lt (įskaitant PVM); Papildomos išlaidos : bendrosios išlaidos, viešinimo išlaidos ir mokyklos atidarymo išlaidos. 12

Slide 13

BENDRUOMENĖS IDĖJA: mokyklos rekonstrukcija Galima prisidėti įnašu natūra (mokyklos pastatu) ? Reikalinga paramos suma – 550 000 Lt Reikalingas partneris - savivaldybė 13

Slide 14

Projekto biudžeto sudarymas (1): Paramos intensyvumas yra nustatytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse, pagal kurias teikiama paraišką; Prašoma sumą nustato taps pareiškėjas, planuodamas išlaidas; Įnašo suma apskaičiuojama taip: prašoma paramos sumą/iš paramos intensyvumo (90) ir * iš likusios dalies iki 100 (10); Projekto vertė be PVM apskaičiuojama taip: prašoma paramos suma +pareiškėjo įnašas; 14

Slide 15

Projekto biudžeto sudarymas (2): Projekto PVM apskaičiuojamas taip: kai pareiškėjas savivaldybė – prašomą paramos sumą * iš 0,21 = PVM suma, kuri tinkama apmokėti iš ŽŪM asignavimų; kai pareiškėjas kaimo bendruomenė – prašomą paramos sumą/iš 1,21 ir – prašoma paramos suma = PVM suma, kuri tinkama finansuoti paramos lėšomis 15

Slide 16

Projekto biudžeto sudarymas (3): Projekto vertė su PVM apskaičiuojama taip: prašoma paramos suma + pareiškėjo įnašas + PVM suma; Svarbu ! Savivaldybėms iš ŽŪM asignavimų PVM apmokamas tik nuo prašomos paramos sumos, tuo atveju, jeigu pareiškėjas prisideda pinigais, PVM nuo piniginio įnašo nebus apmokamas iš ŽŪM asignavimų. 16

Slide 17

Projekto biudžeto sudarymas pavyzdys kai pareiškėjas kaimo bendruomenė (4): Paramos intensyvumas, proc.: Prašoma paramos suma, Lt: Partnerio įnašas (natūra), Lt: Projekto vertė be PVM, Lt: Projekto PVM, Lt: Projekto vertė su PVM, Lt: 90 550 000 61 111 454 545 + 61 111 95 455 550 000 + 61 111 17

Slide 18

Projekto biudžeto sudarymas pavyzdys kai pareiškėjas savivaldybė (5): Paramos intensyvumas, proc.: Prašoma paramos suma, Lt: Partnerio įnašas (natūra), Lt: Projekto vertė be PVM, Lt: Projekto PVM, Lt: Projekto vertė su PVM, Lt: 90 550 000 61 111 550 000 + 61 111 115 500 550 000 + 61 111+ 115 500 18

Slide 19

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (1) Kai pareiškėjas kaimo bendruomenė ir įnašas natūra 19

Slide 20

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (2) Kai pareiškėjas savivaldybė ir įnašas natūra 20

Slide 21

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (3) Kai pareiškėjas savivaldybė ir pareiškėjo įnašas mišrus – dalis natūra, dalis pinigais Kai apskaičiuoti PVM mokėtina iš ŽŪM asignavimų? Iš viso projekto PVM – PVM suma nuo prašomos paramos sumos = pareiškėjo mokėtina PVM dalis. Pareiškėjo mokėtina PVM/bendro projekto PVM = proc. kiek sudaro pareiškėjo mokėtinas PVM bendros PVM dalies. 100-pareiškėjo PVM dalis = proc. kiek sudaro PVM iš ŽŪM asignavimų. Bendra PVM suma * proc. PVM iš ŽŪM asignavimų išraiškos. 21

Slide 22

PVM apskaičiavimo pavyzdys Iš viso projekto PVM – PVM suma nuo prašomos paramos sumos = pareiškėjo mokėtina PVM dalis : 121 800 – (550 000*0,21) = 6 3 00; Pareiškėjo mokėtina PVM/bendro projekto PVM = proc. kiek sudaro pareiškėjo mokėtinas PVM bendros PVM dalies : 6 3 00/1 21 8 00 * 100 = 5 ,1724 ; 100-pareiškėjo PVM dalis = proc. kiek sudaro PVM iš ŽŪM asignavimų: 100 – 5,1724 = 94,8276; Bendra PVM suma * proc. PVM iš ŽŪM asignavimų išraiškos. 1 21 8 00 * 94,8276 = 1 15 500 . 22

Slide 23

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą galite rasti ŽŪM tinklalapyje: www.zum.lt > ! Iškilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis tel. 8 (5) 239 8416; 239 1262, el. paštu IlonaS @zum.lt ; MarijusM@zum.lt . 23

SPONSORS