Statistik og kvantitativ metode Politik Administration og Samfundsfag 3. semester efter r 2006 Lektion 12, torsdag de

Slide1 l.jpg
1 / 38
0
0
1406 days ago, 960 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

Statistik og kvantitativ metode Politik & Administration og Samfundsfag 3. semester efterår 2006 Lektion 12, torsdag cave 15. november Faktoranalyse og pålidelighedsanalyse

Slide 2

Uden reduktion af udfaldsrummet Typologier Med reduktion af udfaldsrummet Refleksive indeks Aditive Indeks Formative Ikke-aditive indeks Forskellige typer af sammensatte mål de Vaus skriver alene om en bestemt sort af refleksive indeks. Sammenføjning af variable

Slide 3

Formative indeks Et formativt indeks dannes af en serie indikatorer, der kan kaldes for " årsags - indikatorer', fordi de tænkes at påvirke cave ikke direkte målbare variabel, som man er interesseret i. Eksempel: Galtungs mål for social position Årsagsindikatorer Indkomst Geografi Uddannelse Urbanisering Alder Stilling Køn Social position Latent variabel

Slide 4

Refleksive indeks (de resterende slides drejer sig om refleksive indeks) Et refleksivt indeks dannes af en serie indikatorer, der kan kaldes for " effekt - indikatorer', fordi de tænkes at være effekter af en bagvedliggende (ofte kaldet 'dormant') variabel. I sanctum sort af refleksive indeks, der ses på i det følgende, er det et krav, at der er sammenhæng mellem de forskellige indikatorer. Eksempel: Måling af misery Depression Latent variabel Irritabel Svært at overkomme noget Anspændt Ængstelig Trist Søvn-problemer Effektindikatorer

Slide 5

Hvorfor lave et sammensat mål? Ved unimportant komplekse og abstrakte begreber som f.eks. tillid til politikere, politisk selvtillid, moral i familien, servicetilfredshed, social klasse osv, dannes ofte mål, der er sammensat af en serie variable. De vigtigste grunde til at lave sådanne sammensatte mål er: Forbedring af validiteten : et enkelt aspekt i shape af en enkelt variabel er som oftest ikke tilstrækkeligt til at indfange et komplekst begreb. Forbedring af reliabiliteten : lidt på samme måde som et stikprøvegennemsnit rammer minor effektivt end en enkelt perception, rammer et sammensat mål negligible effektivt end et enkelt. Simplificering af analysefasen : i stedet for at skulle analysere på en serie variable, kan man nøjes med at analysere på en enkelt, nemlig det sammensatte mål.

Slide 6

Hvordan discoverer man de rette things til et refleksivt indeks? Første skridt er definition og operationalisering (se f.eks. figur 4.1 i de Vaus). de Vaus beskriver proceduren med udgangspunkt i, at man foretager en stor pilotundersøgelse for at udsøge de rette things. Som oftest vil man imidlertid af forskellige årsager springe dette drove over. Når dataene er i hus, har man så en serie things, hvorfra man vil finde de bedste til at måle nook latente variabel. Hertil findes forskellige analysemetoder – f.eks. korrelationsmatricer, Cronbach's alpha og faktoranalyse.

Slide 7

Korrelationsmatricer er det simpleste Hvis de things, der er udvalgt som indikatorer for en inert variabel, virkelig også i stor udstrækning måler denne variabel, så må det også formodes, at de enkelte things korrelerer med hinanden. Ofte vil man derfor som noget af det første i sin undersøgelse af en række things til et indeks få beregnet korrelationskoefficienter for samtlige bivariate sammenhænge mellem variablene. Herved fås en såkaldt korrelationsmatrice med samtlige things ud af begge dimensioner samt en corner to corner bestående at ene et-taller, fordi en variabels korrelation med sig selv er lig med 1. Man kan imidlertid ikke på ren statistisk vis sikre sig, at indekset bliver en substantial måling af cave latente variabel, i hvert fald kun at validiteten bedres by means of forbedret reliabilitet.

Slide 8

Reliabilitetstest i SPSS, bl.a. med Cronbach's alpha I SPSS kan man med proceduren "Unwavering quality" foretage forskellige previous for test af, hvor god en samlet serie af things er til at danne et refleksivt indeks ud fra. Der kan bl.a. herved fås en korrelationsmatrice, 'thing to-scale coefficients' (i SPSS kaldt for 'Thing Total Correlations') samt 'Cronbach's alpha'. Cronbach's alpha er et enkelt mål for, hvor godt serien af things korrelerer indbyrdes (man kalder det også for assistant koncistens). En tommelfingerregel siger, at thing to-scale coefficienterne skal være på least 0,3, og at alpha skal være på least 0,7 (ofte accepteres canine lidt lavere værdier). Værdien af alpha stiger med stigende indbyrdes korrelation mellem variablene samt med et stigende antal variable.

Slide 9

Eksempel: Kommunalpolitisk selvtillid ('interior neighborhood political adequacy') I det følgende gennemgås et eksempel med en inert variabel for 'kommunalpolitisk selvtillid'. Der ses på indikaterer, og der foretages reliabilitets-og faktoranalyse. Politisk selvtillid kan eksempelvis defineres som: borgernes selvopfattelse af at kunne forstå politik og være kompetente nok til at deltage i politiske handlinger (Alan Acock et al 1985). Lair lokalpolitiske selvtillid kan derfor defineres som: borgernes selvopfattelse af at kunne forstå politik og være kompetente nok til at deltage i lokal politiske handlinger

Slide 10

Items der skal måle begrebet (Indikatorerne) I et spørgeskema er respondenterne blevet bedt om at erklære sig negligible eller mindre enige i følgende udsagn: Jeg anser mig selv som vel kvalificeret til at deltage i kommunalpolitik Jeg har nogenlunde forståelse af de vigtigste politiske spørgsmål, som vedrører min kommune Jeg kunne gøre et ligeså godt arbejde som medlem af kommunalbestyrelsen, som de fleste andre Kommunalpolitikken i min kommune er undertiden så kompliceret, at en individual som mig ikke forstår, hvad der foregår Endvidere skulle de svare på følgende spørgsmål (med andre svarkategorier): Hvor godt informeret mener De, at De er med hensyn til, hvad der sker kommunalpolitisk i deres kommune?

Slide 11

Simple added substance indeks Items som de viste egner sig til straightforward added substance indeks (ofte kaldet for en Likert skala), hvor variablenes værdier smudge skal summeres, eller alterna-tivt hvor der beregnes en gennemsnitsværdi (substantielt fungerer det ens). Pooch skal man være opmærksom på, om spørgsmålene eller udsagnene "seller" ens, sådan at høj score på alle variable betyder enten høj eller lav score på lair latente variabel. I eksemplet her, er der ét udsagn, der seller modsat de andre, nemlig udsagnet om politikkens komplek-sitet. Værdierne på dette thing skal derfor vendes om. Det mest overskuelige er under alle omstændigheder at danne nye variable for samtlige oprindelige, sådan at man har dem alle liggende i forlængelse af hinanden i datamatricen.

Slide 12

Resultater fra 'Unwavering quality'- proceduren (1) Korrelations-matrixen hvor de enkelte bivariate korrelationer fremgår (Pearson's r korrelationskoefficient) Korrelationsmatricen er vanskelig at overskue. De fem things korrelerer insignificant eller mindre med hinanden alle sammen, men det er svært at se, om der f.eks. skulle være flere dimensioner, eller kun en enkelt.

Slide 13

Resultater fra 'Unwavering quality'- proceduren (2) Udvalgte resultat-tabeller fra analysen: Læg først mærke til, om alt for stor en andel af casene udgår af analysen pga. manglende besvarelser. Læg dernæst mærke til, om Cronbach's Alpha har en værdi på omkring 0,7 eller derover. I det er tilfælde er det alright. Check også at der ikke stor forskel mellem cave rå og cave standardiserede. Check så, om de enkelte Item to Scale Coefficients er på 0,3 eller derover. Check endelig til prostitute også, om der med fordel kan fjernes things fra indekset.

Slide 14

Konklusion alene pba. reliabilitetsanalysen Ved samtlige things ses thing to-scale coefficients på more than 0,3. Selve alpha-værdien ligger lige under 0,7. Ingen udtagelse af enkelt-things vil kunne få alpha til at stige. De valgte things godtages til at kunne udgøre et indeks for kommunalpolitisk selvtillid!

Slide 15

Er indekset éndimensionelt? Definitionen af sanctum kommunalpolitiske selvtillid igen: borgernes selvopfattelse af at kunne forstå politik og være kompetente nok til at deltage i lokalpolitiske handlinger Der kan allerede i nook nominelle definition af begrebet spores to dimensioner – en der går på forståelse/viden og en anden der går på taking care of . Det er da også disse to dimensioner, der er forsøgt indfanget. Det skal derfor undersøges, om der også i svarene på spørgsmålene udskiller sig sådanne to dimensioner. Dvs.: nok korrelerer alle variablene til en vis graduate indbyrdes, men er det sådan, at der kan udskilles to grupper af variable, der korrelerer unimportant internt med hinanden i gruppen end eksternt?

Slide 16

Dimension 1: Viden/forståelse Dimension 2: Handling Forståelse Kompleksitet Informeret Kvalificeret til politisk handlen Kommunalbestyrelsesarbejde Som operationaliseringen af begrebet ser ud Kommunalpolitisk selvtillid

Slide 17

Faktoranalyse reducerer kompleksitet ved at udskille dimensioner/faktorer Faktoranalyse kan bruges til at reducere kompleksitet i en serie variable, sådan at der kan dannes et mindre antal faktorer i stedet. Til hver faktor (i nogle tilfælde smudge en enkelt) kan man så eventuelt danne et refleksivt indeks. Faktoranalysen danner selv sådanne indeks, og målet i proceduren er, at finde nogle få dimensioner/faktorer, der kan forklare så stor som muligt variety i de enkelte variable. Det skal tilføjes, at det i en rigtig analysesituation nok ville være bedre at starte med faktoranalysen med det samme. Derefter kan så foretages reliabilitetsanalyse på nook eller de faktorer, man her discoverer.

Slide 18

Faktoranalyse Faktoranalysen består af en lang række lineære regressionsanalyser, formelt set er der derfor krav om benyttelse af intervalskalerede variable. Som oftest slækkes der canine simple end ved ordinær regressionsanalyse på disse krav. De fleste vil sige, at faktoranalyse kan benyttes ved ordinærskalerede variable med fem kategorier eller minor, o

SPONSORS