Redesign PERSONENBELASTING

Update personenbelasting l.jpg
1 / 85
0
0
1233 days ago, 739 views
PowerPoint PPT Presentation
Overhaul PERSONENBELASTING. 26 mei 2010 Kristof De Bruyn. Indieningstermijn. Particulieren : Papieren aangifte : 30/06/2010 Tax-on-web : 15/07/2010 Mandatarissen : Papieren aangifte : 30/06/2010 Tax-on-web : 31/10/2010

Presentation Transcript

Slide 1

Refresh PERSONENBELASTING 26 mei 2010 Kristof De Bruyn

Slide 2

Indieningstermijn Particulieren : Papieren aangifte : 30/06/2010 Tax-on-web : 15/07/2010 Mandatarissen : Papieren aangifte : 30/06/2010 Tax-on-web : 31/10/2010 * Tax-on-web beschikbaar vanaf 15/04/2010 => Tax-on-Web

Slide 3

Inlichtingen van algemene aard De aangifte in de personenbelasting bestaat uit twee delen,waarvan deel 1 steeds moet worden ingevuld. Deel 2 daarentegen moet alleen worden ingevuld entryway bedrijfsleiders (bestuurders, zaakvoerders, enz.) en zelfstandigen, alsook entryway personen kick the bucket inkomsten van kapitalen en roerende goederen en/of volgende various inkomsten hebben verkregen bite the dust voor aanslagjaar 2010 belastbaar zijn

Slide 4

documenten nodig voor het invullen van de aangifte Fiches 281: Fiche 281.10 = nut case en weddetrekkenden Fiche 281.11 = pensioenen Fiche 281.12, 281.14, 281.18 = ziekte-en invaliditeitsuitkeringen Fiche 281.13 = werkloosheidsuitkeringen en sommige brugpensioenen Fiche 281.17 = sommige brugpensioenen Fiche 281.20 = bedrijfsleiders Fiche 281.50 = commissies, erelonen

Slide 5

Documentatie Bankdocumenten: Attest pensioensparen Attest kapitaalaflossingen en interesten HL Attest individuele levensverzekering Attest groene lening Andere attesten: Kinderopvang Giften Facturen en betalingsbewijzen inzake uitgaven bite the dust recht geven operation een belastingvermindering (bvb.energiebesparende uitgaven, dienstencheques)

Slide 6

dienen de bewijsstukken te worden toegevoegd? VANAF AJ 2009 GEEN VERPLICHTING MAAR… . U dient de bijlagen zorgvuldig bij te houden tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt operation het belastbaar tijdperk ⇓ voor inkomstenjaar 2009 bewijsstukken te bewaren tot en met 31 december 2016

Slide 7

dienen de bewijsstukken te worden toegevoegd? Het is aangewezen om de volgende documenten mee te sturen: detail van beroepskosten lening : basisattest in jaar dat de betalingen voor de 1ste keer in de aangifte worden vermeld en jaarlijks het betalingsbewijs groene lening : basisattest in jaar dat interesten voor de 1ste keer in de aangifte worden vermeld en jaarlijks het betalingsbewijs

Slide 8

VAK II. Personalia

Slide 9

Persoonlijke gegevens en gezinslasten Situatie steeds per 01/01/2010 Maximum bestaansmiddelen 2009 = 2830 euro Kinderen ten laste mogen slecht entryway één persoon worden opgenomen de kinderen kick the bucket in 2009 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap

Slide 12

Basisbedrag belastingvrije som in functie van belastbaar inkomen belastbaar inkomen ≤ 23.900 EUR: 6.690 EUR belastbaar inkomen tussen 23.900 en 24.160 EUR: 6.690 EUR verminderd met verschil tussen het belastbaar inkomen en 23.900 EUR belastbaar inkomen ≥ 24.160 : 6.430 EUR belastbaar inkomen: cfr. workmanship. 6, WIB 92, dus na huwelijksquotiënt en aftrekbare bestedingen

Slide 14

VAK III :Inkomsten van onroerende goederen

Slide 15

Indexeringen Het kadastraal inkomen (afgekort K.I.) dat in de aangifte moet worden vermeld, kunt u doorgaans vinden operation het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2009. Revalorisatiecoëfficient aj2010 : 3.88 Indexatiecoëfficient : 1.5461 Woningaftrek (bij leningen voor 2005) : 4638 euro ; verhoging 397 euro onroerende inkomsten: bruto – woningaftrek en intrestaftrek = netto belastbaar

Slide 16

1. Niet gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid U geeft het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (KI) van het gebouw in uw aangifte operation. U wordt belast operation het geïndexeerde KI verhoogd met 40 procent en tegen de progressieve belastingtarieven. Let operation als u gemeubeld verhuurt. De verhuur van meubels en stofferende huisraad is een roerend inkomen. Tenzij anders bepaald in de geregistreerde huurovereenkomst, stelt de fiscus het roerend gedeelte limitless operation 1/5 van de huurprijs. Dit bedrag dient vervolgens in de aangifte aangegeven te worden in Vak XIV B1 of B2 (deel 2) van de aangifte. Denk eraan om de intresten van lening voor dit gebouw in uw aangifte te vermelden. Deze verminderen immers de belastbare premise.

Slide 17

2. Geheel of gedeeltelijk voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid U geeft het niet-geïndexeerde KI en de brutohuur met inbegrip van de huurvoordelen aan. U wordt belast operation het geïndexeerde KI x 1,4 verhoogd met het huurexcedent. Dat laatste is het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen dat het geïndexeerde KI overstijgt. Het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen wordt berekend entryway de brutohuur te verminderen met forfaitair 40% voor gebouwen. Voor gebouwen wordt het kostenforfait van 40% daarenboven beperkt tot most extreme 2/3 van het niet-geïndexeerde KI, gerevaloriseerd met een consider 3,88 (voor inkomsten 2009). De progressieve belastingtarieven zijn van toepassing.

Slide 18

Samengevat Verhuren aan vennootschap: Belastbaar operation werkelijke huur ontvangen (40 % forfaitaire kosten aftrekken) (craftsmanship. 7, §1, 2°, c. WIB) Verhuren aan privépersoon: Belastbaar operation KI + 40 % (craftsmanship. 7, §1, 2°, a. WIB)

Slide 19

Voorbeeld Een huis heeft een KI van 900,00 euro. Er werd voor 12.000 euro aan huur betaald. Het geïndexeerd KI: 900,00 x 1,4 x 1,5461 = 1.948,09 euro Forfaitaire kosten: 12.000,00 x 40% beperkt tot 900,00 x 2/3 x 3,88 = 2.328,00 euro Het huurexcedent: 12.000,00 – 2.328,00 – 1.948,09 = 7.723,91 euro Belastbare premise 2: 1.948,09 + 7.723,91 = 9.672,00 euro Belastbare premise 1: 1.948,09 euro

Slide 20

VAK IV : Bezoldigingen en vervangingsinkomsten

Slide 21

VAK IV : Bezoldigingen en vervangingsinkomsten Bedragen over te nemen van de fiches 281.10, 281.11, 281.12, 281.13, 281.14, 281.17 en 281.18 Bijkomend zelf aan te vullen: => Code *255 – vrijstelling woon-werkverkeer (verhoging van 125 EUR naar 250 EUR) vergoedingen als betaling of terugbetaling van woonwerkverplaatsingen afgelegd met het openbaar gemeenschappelijk vervoer (trein, cable car, transport, … ): volledig vrijgesteld Voorbeeld fiche 281.10

Slide 22

VAK IV : Bezoldigingen en vervangingsinkomsten * vergoedingen als betaling of terugbetaling van het entryway de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: vrijgesteld tot most extreme de prijs van een 1 ste klasabonnement * vergoedingen als betaling of terugbetaling van woonwerkverplaatsingen afgelegd met de wagen, engine, … (ander dan onder eerste punt vermelde vervoermiddelen): 350 EUR vrijgesteld ! GEEN VRIJSTELLING INDIEN WERKELIJKE KOSTEN WORDEN BEWEZEN (CODE *258) ! Verhoging vrijgestelde fietsvergoeding: Vanaf AJ 2010: 0,20 euro/kilometer

Slide 23

Beroepskostenforfait art.51 Aj 2010 verhoging van 27.2% naar 28.7% tot 5190 EUR 10% tot 10310 EUR 5% tot 17170 EUR 3% vanaf 17170 EUR * Geindexeerde bedragen ** Doch nooit hoger dan maximaal 3590 EUR Voor bezoldingen van bedrijfsleiders en van medewerkende echtgenoten : 5% met een max. van 3590 EUR(- naar 3% in 2011)

Slide 24

Niet recurrente resultaatsgebonden inkomsten vrijgesteld inkomen tot most extreme 2.200 EUR per belastingplichtige (sociaal : vrijstelling per werkgever) voor werknemers uit privésector en van autonome overheidsbedrijven operation voorwaarde dat de voordelen worden toegekend met toepassing van de specifieke regelingen (sociaal niet beschouwd als nut case) en daadwerkelijk onderworpen zijn aan een bijzondere sociale bijdrage

Slide 25

Inkomsten uit sportgerelateerde activiteiten afzonderlijke taxatie van inkomsten uit sportgerelateerde activiteiten: 16,5% voor een eerste schijf van bezoldigingen betaald aan jonge sportbeoefenaars 33% voor inkomsten uit sportgerelateerde activiteiten voor oudere sportbeoefenaars en begeleiders voor wie de sportgerelateerde activiteit niet de belangrijkste bron van inkomsten is

Slide 26

Bezoldigingen van jonge sportbeoefenaars belastbaar aan 16,5% tenzij globalisatie voordeliger: de eerste schijf van 16.300 EUR (bruto belastbaar) bezoldigingen werknemers en bedrijfsleiders betaald of toegekend aan jonge sportbeoefenaars bite the dust operation 01/01/2009 de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, maar jonger zijn dan 26 jaar.

Slide 27

Inkomsten uit een sportgerelateerde nevenactiviteit belastbaar aan 33% tenzij globalisatie voordeliger: de beroeps inkomsten (van welke aard ook) van sportbeoefenaars bite the dust operation 01/01/AJ 26 jaar zijn; scheidsrechters , opleiders, coaches en begeleiders , ongeacht de leeftijd; bite the dust beroepsinkomsten verkrijgen uit een andere beroepsactiviteit waarvan het totaal brutobelastbaar bedrag meer bedraagt dan het totaal brutobelastbaar bedrag van de beroepsinkomsten bite the dust zij behalen uit hun sportgerelateerde activiteiten.

Slide 28

Roerende inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten naburige rechten wettelijke en verplichte licenties zijn vanaf 01/01/2008 roerende inkomsten belastingtarief 15% eventueel bevrijdende RV 15%

Slide 29

Auteursrechten Deel 2 VAK XIV (D) beroepsmatige roerende en onroerende inkomsten zijn beroepsinkomsten met uitzondering van de "auteursrechten" voor de eerste schijf van 51.920 EUR tot 51.920,00 EUR altijd roerend inkomen

Slide 30

Auteursrechten

Slide 31

Voordeel van alle aard Voordeel van alle aard personenwagen (nieuw berekening volgens CO2 en niet meer volgens FPK) Vb benzine wagen met co² uitstoot van 134gr/km geeft een VAA van 1407 EUR (5000x134x0.00210) VVA electrische wagens min. 10 EUR/KM gevolg 500 EUR(5000km) of 750 EUR(7500km)

Slide 32

Voorbeeld VAA PW

Slide 33

Voordeel van alle aard VAA electriciteit en verwarming. Operation 01/01/2010 stijgen de forfaits aanzienlijk Verwarming voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:                           tot 31/12/2009:

SPONSORS