OLWEUS PATYCIU PREVENCIJOS PROGRAMA

0
0
2534 days ago, 872 views
PowerPoint PPT Presentation
OLWEUS PATY ?I? PREVENCIJOS PROGRAM A. pradedamas III-is Olweus paty?i? prevencijos programos ?gyvendinimo etapas 2011 - 2012 m. Pareng? LKNUC soc.pedagog? R.Rusovi?i?t? (naudota SPPC med

Presentation Transcript

Slide 1

OLWEUS PATY ČIŲ PREVENCIJOS PROGRAM A pradedamas III-is Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo etapas 2011 - 2012 m. Parengė LKNUC soc.pedagogė R.Rusovičiūtė (naudota SPPC medžiaga: www.sppc.lt)

Slide 2

Patyrę patyčias mokiniai % (2006m.) MERGAITĖS BERNIUKAi

Slide 3

Tyčiojąsi iš kitų mokinių % (2006m.) MERGAITĖS BERNIUKAi

Slide 4

Kas tai olweus programa? Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, wager ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Danijoje, Japonijoje.... Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Šios programos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios canvas bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik covering bendraamžių, wager ir covering mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Slide 5

Profesorius Dan Olweus Laikomas patyčių tyrimų pradininku ir ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje Tyrė agresyvų elgesį covering jaunuolių Švedijoje Bergen Universitete įrodymais pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę: "patyčių ekonomika"

Slide 6

Olweus programa LIETUVOJE Ši programa Lietuvoje pasirodė 2008m. 2008 metais Olweus programos įgyvendinimą pradėjo 29 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos. 2009 m. į programą įsitraukė dar 64 mokyklos. Šiais metais pradedamas III-iasis OP įgyvendinimo etapas (2011 – 2012 metai). Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Slide 7

Pokyčiai '08-'09 patyčių lygio 29-iose Lietuvos mokyklose Procentas mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi metus ar ilgiau, sumažėjo 20 % Realūs s kai č iai: Daugiau nei 200 vaikų 29-se mokyklose nebekenčia nuo ilgalaikių patyčių

Slide 8

Olweus modelis patyčių plitimui mokyklose mažinti Mokyklos aplinka pertvarkoma taip , kad mama žėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai Mokinių agresyvumo mažinimas priklauso nuo: Mokytojų ir mokinių šiltų tarpusavio santykių; Neagresyvaus atsako agresyviam elgesiui; Tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui mokykloje nustatymo;

Slide 9

III OLWEUS PATY ČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS P rogramą įgyvendinti planuojama 2011 m. pavasarį Mokykl os pasira šo trišales sutartis su steigėju ir Specialiosios padagogikos ir psichologijos centru Programos diegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėn. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas transport apmokytas programos diegimo principų, aprūpintas reikiama metodine medžiaga ir gaus reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

Slide 10

Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai (1) M okykloje instruktorius: įvertina problemos mastą surengia konferenciją p adeda perra šyti mokyklos taisykles subur ia supervizijų grupes moko, kaip stebėti vaikų elgesį ir į jį reaguoti dalyvauja koordinacinėje grupėje

Slide 11

Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai (2) Klasėje mokytojai: rengia mokymo planą, kuriame akcentuojamas bendravimas kas savaitę veda klasės valandėles nustato klasės elgesio taisykles, baudžia už nepriimtiną elgesį susitinka su mokinių tėvais

Slide 12

Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai (3) Individualiai : visi darbuotojai pastebi patyčias ir užkerta joms kelią aptariami su patyčiomis susiję įvykiai paaiškinama skriaudėjams, koks elgesys nepriimtinas siekiant pakeisti elgesį, naudoja mi vaidmenų žaidimai

Slide 13

MOKYKLOS, DALYVAUJANČIOS OLWEUS PROGRAMOS VYKDYME, ĮSIPAREIGOJIMAI: Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje); Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus; Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams); Paskirti Olweus programos koordinatorių mokykloje; Bendradarbiauti su Olweus programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą mokykloje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;

Slide 14

Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti ( pagal Programoje pateikiamas instrukcijas ); Skelbti atnaujinamą informaciją apie Olweus programą ir jos įgyvendinimo eigą mokykloje savo interneto svetainėje; Programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) mokykloje organizuoti ne mažiau nei 2 renginius mokyklos bendruomenei patyčių prevencijos tema.

Slide 15

Mokykl a turi atitikti cap tikrus kriterijus : P ozityvi mokyklos administracijos ir bendruomenės nuostata Programos ir jos diegimo atžvilgiu; Programos įgyvendinimui pritariančių ir turinčių aukštą motyvaciją dalyvauti Programoje mokyklos darbuotojų skaičius (ne mažiau kaip 1/2 viso mokyklos personalo); P rogramos įgyvendinimo veiklose turės dalyvauti visa mokyklos bendruomenė;

Slide 16

Ernst Friedrich Schumacher: Bet kuris protingas, tačiau neišmintingas žmogus sugebėtų sukurpti didesnes, sudėtingesnes, labiau kupinas prievartos sistemas. Norint pajudėti atvirkščia kryptimi, reikia kibirkštėlės originalaus mąstymo ir labai daug drąsos."

SPONSORS