Lietuvos kaimo pletros 2007 2013 m. planas

Lietuvos kaimo pl tros 2007 2013 m plan as l.jpg
1 / 81
0
0
1282 days ago, 496 views
PowerPoint PPT Presentation
Lietuvos kaimo pl?tros 2007

Presentation Transcript

Slide 1

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. arrange as 2005 m. lapkričio mėn.

Slide 2

Pagrindinės kryptys 1 KRYPTIS: ŽEMĖS, MAISTO IR MIŠKŲ ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 2 KRYPTIS: APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS 3 KRYPTIS: GYVENIMO KOKYBĖ KAIME IR KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS 4 KRYPTIS: LEADER METODO TAIKYMAS

Slide 3

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO TIKSLAI KAIMO PLĖTRAI I Kryptis: " Gerinti žemės ūkio ir miškų ūkio konkurencingumą remiant restruktūrizavimą, plėtrą ir inovacijas", min 10% II Kryptis: "Gerinti aplinką ir kraštovaizdį remiant žemės valdymą", min 25% III Kryptis: "Gerinti gyvenimo kokybę ir skatinti ekonominės veiklos įvairinimą kaimo vietovėse", min 10%, "LEADER iniciatyva" min 2,5% (įsiskaičiuoja į kitas ašis)

Slide 4

Siūlomi apibrėžimai ir apribojimai

Slide 5

Probleminiai klausimai

Slide 6

Probleminiai klausimai (2)

Slide 7

1 KRYPTIS: ŽEMĖS, MAISTO IR MIŠKŲ ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Slide 8

1 KRYPTIS: ŽEMĖS, MAISTO IR MIŠKŲ ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS PRIEMONĖS UŽDAVINIAI mokymas konsultavimo paslaugų teikimas jaunųjų ūkininkų įsikūrimas ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Stiprinti žmogiškąjį potencialą TIKSLAS Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ir miškų ūkį Stiprinti fizinį ūkių potencialą bei skatinti inovacijų diegimą žemės, maisto ir miškų ūkyje pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas miškų ūkio plėtra žemės ūkio valdų modernizavimas kaimo infrastruktūros gerinimas specializuotų gamintojų grupių įsikūrimas žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų kūrimas Įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę dalyvavimas maisto kokybės schemose

Slide 9

1. Mokymas Tikslas didinti žemdirbių ir kaimo gyventojų kvalifikacijos ir žinių lygį Uždaviniai: - siekti, kad žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymas atitiktų augančius ekonomikos ir verslo poreikius bei skleistų mokslo žinias ir inovacinę praktiką - didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą - skatinti kaimo žmonių aktyvų dalyvavimą kaimo plėtros procese

Slide 10

1. Mokymas Tikslinės grupės: - Ūkininkai - Vietos veiklos grupių nariai - Juridinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, darbuotojai - Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys miškininkystės ir kita alternatyvia žemės ūkiui veikla Paramos gavėjai Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai ir kitos ŽŪM akredituotos institucijos

Slide 11

1. Mokymas Prioritetai (mažėjančia tvarka): - Numatoma galimybė mokyti vietose (rajonuose, seniūnijose) - Turi praktinę bazę arba yra sudarytos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys praktinėms užduotims atlikti - Patirtis teikiant mokymo paslaugas VVG nariams Reikalavimai paramai gauti : - Būti žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centru arba ŽŪM akredituota institucija - Mokymo programos, pagal kurias vykdomas mokymas, negali būti žemės ūkio ir miškininkystės pagrindinio profesinio mokymo ar aukštųjų studijų mokymo programų ar sistemų dalis. Ribojamas mokymo valandų skaičius per metus vienam klausytojui.

Slide 12

2. Konsultavimo paslaugos Tikslas Teikiant paramą pasiekti, kad būtų teikiamos konsultacijos, kurios sąlygotų visų reikalavimų ir standartų įgyvendinimą valdymo (visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, aplinkos, gyvūnų gerovės), geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės išlaikymo, darbo saugos srityse bei užtikrintų kvalifikuotą ūkių buhalterinės apskaitos tvarkymą

Slide 13

2. Konsultavimo paslaugos Tikslinė grupė Ūkininkai Paramos gavėjai Juridiniai asmenys – akredituotos konsultavimo institucijos. Konsultavimo institucijoms, sudariusioms konsultavimo paslaugų teikimo sutartis su išvardintomis ūkininkų grupėmis, taikomas prioritetas paramai gauti - gaunančiais daugiau nei 9000 EUR/metus tiesiogini ų išmokų - taikančiais ekologinio ūkininkavimo metodus ir dalyvaujantys kitose aplinkosauginėse priemonės

Slide 14

2. Konsultavimo paslaugos Konsultavimo kryptys: Konsultavimas teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų ir gerų žemės ūkio bei aplinkosaugos sąlygų, numatytuose Reglamentuose (EB) Nr.1782/2003 (4 ir 5 straipsniai) Nr. 1783/2003 klausimais šiose srityse: -          visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, -          aplinkos, -          gyvūnų gerovės, -  Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės, -darbo saugos standartų, grindžiamų Bendrijos teisės aktais . Konsultavimas aplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo klausimais dalyvaujantiems aplinkosauginėse programose Konsultavimas ūkių buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais Paramos lygio ir dydžio ribos Paramos dydis prioritetinėms paramos gavėjų grupėms iki 300 EUR per metus; kitoms grupėms - iki 200 EUR per metus Kompensuojama iki 80 proc. visų galimų išlaidų Paramos dydis konsultavimui ūkių buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais – 200 EUR Kompensuojama iki 50 proc. visų galimų išlaidų

Slide 15

3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Tikslas skatinti jaunuosius ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos ir neutralizuoti ūkininkų senėjimo demografiją daugelyje kaimo vietovių Uždaviniai: - skatinti jaunųjų ūkininkų dalies visų ūkininkų skaičiuje didėjimą - skatinti diegti moderniąsias technologijas, kurti naują verslo aplinką

Slide 16

3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Paramos gavėjai Jauni ūkininkai (iki 40 metų amžiaus), ūkį kuriantys pirmą kartą Tinkamumo kriterijai - Valdos, kurioje kuriamas ūkis, dydis ne mažesnis nei 30 ha nuosavos besikuriančiojo žemės - ūkis įregistruotas ne anksčiau kaip per paskutinius 12 mėn . - deklaruota g yvenamoji vieta – kaimo vietovė. Faktinė gyvenamoji vieta turi sutapti su deklaruota - turėti profesinį žemės ūkio išsilavinimą ir/ar kompetenciją - pateikti verslo planą ūkininkavimo veiklos vystymui - įsipareigoti tobulinti žemės ūkio srities žinias

Slide 17

3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas Prioritetai (mažėjančia tvarka) suteikiami, kai ūkis kuriamas: diegiant inovacijas iš perimto viso ūkio iš perimto viso ūkio iš vyresnių nei 55 metai ūkininkų nuosavybės teise valdomoje žemėje Paramos forma Vienkartinis įsikūrimo išmokos dydis – 40 000 EUR Jei sutuoktiniai kaip jaunieji ūkininkai kuriasi kiekvienas atskirai (ir kiekvienas atitinka tinkamumo kriterijus), leisti jiems kreiptis įsikūrimo paramos, taikant jų abiejų gaunamos paramos sumai maksimalaus paramos dydžio apribojimą.

Slide 18

4. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Tikslas didinti ūkių konkurencingumą, juos stambinant bei gerinant ūkių valdytojų amžiaus struktūrą bei užtikrinti vyresnio amžiaus žemdirbiams, ne be u žsiimantiems prekine žemės ūkio gamyba, cap tikras nightgown Paramos gavėjai Ūkininkas (valdos valdytojas) – žemės perleidėjas – jo partneriai (tik kartu su valdos valdytoju) - ūkio darbuotojas Reikalavimai paramai gauti Siūloma išlaikyti KPP 2004-2006 m. nustatytus atitinkamus reikalavimus ūkininkams – žemės perleidėjams, bei jų ūkių darbuotojams Paramos trukmė: - perleidėjui parama teikiama 15 metų (iki 70 metų) - ūkio darbuotojams - iki pensinio amžiaus

Slide 19

5. Pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas Tikslas ūkių stambinimas ir struktūros gerinimas, ūkių konkurencingumo didinimas Uždaviniai: - švelninti neigiamas užimtųjų žemės ūkyje ekonomines ir socialines pasekmes, susijusias su stambaus tradicinio žemės ūkio konkurencingumo didėjimu; - sparčiau restruktūrizuoti neefektyvią žemės ūkio gamybą Paramos gavėjai ūkininkai, ketinantys pereiti nuo pusiau natūrinio prie komercinio ūkio ir pateikiantys verslo planą Reikalavimai paramai gauti: Siūloma išlaikyti KPP 2004-2006 m. nustatytus reikalavimus

Slide 20

6. Miškų ūkio plėtra Tikslas užtikrinti subalansuotą konkurencingo privataus miškų ūkio plėtrą, padidinant ekonominę privačių miško valdų vertę, pagerinant ir modernizuojant privačių miškų kirtimo ir medienos ruošos technologijas, skatinant miško savininkų kooperaciją. Veiklos sritys Privačių miškų ekonominės vertės didinimas; Medienos ruošos modernizavimas Miško savininkų kooperacijos skatinimas Paramos gavėjai 1 veiklos sritis. Privačių miško valdų savininkai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ar jų asociacijos, savivaldybės ar jų asociacijos 2 veiklos sritis. Medienos ruošos veikla užsiimančios mikroįmonės 3 veiklos sritis. Miško savininkų kooperatyvai

Slide 21

6. Miškų ūkio plėtra Reikalavimai paramai gauti: 1 veikla: Miško valdos miškotvarkos projektas, kuriame nurodomi taikomi aplinkosaugos reikalavimai. Miškotvarkos projektas turi būti suderintas su regiono aplinkos apsaugos departamentu Prioritetai: 1. Privačių miškų ekonominės vertės didinimas Fiziniams asmenims, investuojantiems į savo valdas Investuojama į didesnes nei 15 ha. miško valdas Investuojama į IV miškų grupės – ūkinius miškus Kooperuotiems keleto miško savininkų bendrai teikiamiems projektams 2. Medienos ruošos modernizavimas Įmonės, kurios veikia privačiose miškuose Asocijuotos įmonės 3. Miško savininkų kooperacijos skatinimas Naujai įsteigti kooperatyvai Turintys didesnį narių skaičių kooperatyvai Miško savininkų asociacijoms priklausantys kooperatyvai

Slide 22

7. Ž emės ūkio vald ų modernizavimas Tikslas modernizuoti žemės ūkio valdas siekiant pagerinti jų ekonominės veiklos rezultatus bei geriau naudojant gamybos veiksnius, įskaitant naujų technologijų ir inovacijų įdiegimą

SPONSORS