Forskerspiren pne fors k: nye l ringsm l

0
0
2534 days ago, 666 views
PowerPoint PPT Presentation
Forskerspiren

Presentation Transcript

Slide 1

Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

Slide 2

Forskerspiren som Hovedområde Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser nook kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Ref: Ny læreplan i Naturfag

Slide 3

Forskerspiren som Hovedområde Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen. Ref: Ny læreplan i Naturfag

Slide 4

Formål med faget Naturvitenskapens significant other og teorier er modeler av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer. En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, … Ref: Ny læreplan i Naturfag Både pålitelig og i endring???

Slide 5

Hvordan lære naturvitenskap som prosess? Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Ref: Ny læreplan i Naturfag

Slide 6

Allmenndanning? Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid. Ref: Ny læreplan i Naturfag Planer, logg og affinity som naturvitenskapelige sjangre elevene kan møte i ulike livssituasjoner?

Slide 7

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Ref: Ny læreplan i Naturfag

Slide 8

Kompetansemål etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en get ready for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Slide 9

Men i tillegg … (7. trinn) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvorfor det er viktig å lage og testicle hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater Dvs. eksplisitt kunnskap om naturvitenskapelig tenke-og arbeidsmåte

Slide 10

Kompetansemål etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser for å testicle holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

Slide 11

Men i tillegg… (10. trinn) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen Dvs eksplisitt fokus på kritisk tenkning og sosiale dimensjoner i naturvitenskap

Slide 12

Kompetansemål etter Vg1 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer og varierer parametere forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater

Slide 13

Men også … (Vg1) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andres observasjonsdata Vurdere andres information? Trening i kritisk tenkning?

Slide 14

Oppsummering Elevene skal utvikle kunnskap om naturvitenskapelig tenke-og arbeidsmåte - gjennom egne også erfaringer Elevene skal ha kunnskaper om utvikling og vurdering av naturvitenskapelige påstander

Slide 15

Agenda fram til 12.00 1 Hva kjennetegner naturvitenskapelig tenke-og arbeidsmåte? 2 Læring gjennom åpent forsøk 3 Utprøving og diskusjon Planlegging av egne forsøk Argumentering og kritisk vurdering 4 Hva kan vi lære fra denne samlingen?

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS