AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar

0
0
2534 days ago, 1333 views
PowerPoint PPT Presentation
KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK). AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar. Pindaan June 06. SKOP CERAMAH. Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang

Presentation Transcript

Slide 1

KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar Pindaan June 06

Slide 2

SKOP CERAMAH Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang Peruntukan-peruntukan penting dalan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30) Peruntukan penting dalam Perlembagaan Universiti

Slide 3

UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN DI UKM AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AKTA 30) PERLEMBAGAAN UNIVERSITI AKTA 605-AKTA BADAN-BADAN BERKANUN(TATATERTIB & SURCAJ)2000 STATUT BADAN-BADAN PELAJAR 1992 PERATURAN/KAEDAH/PERKELILING

Slide 4

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 4 " MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG BERCANGGAH DENGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TIDAK SAH SETAKAT PERCANGGAHAN ITU"

Slide 5

UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI PERLEMBAGAAN AKTA ENAKMEN STATUT PERATURAN KAEDAH

Slide 6

Struktur Pentadbiran Universiti Perundangan - Lembaga Pengarah Universiti dan Senat Eksekutif – Pihak Pengurusan dan pentadbiran Kehakiman – Jawatankuasa Tatatertib

Slide 7

AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996) SEKSYEN 3 - KUASA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI SEKSYEN 7 - KESAN PERBADANAN TENTANG PENUBUHAN UNIVERSITI DAN KUASA UNIVERSITI SEKSYEN 8 - PERLEMBAGAAN UNIVERSITI

Slide 8

Sambung… AUKU 1971 SEKSYEN 12 - PENUBUHAN KAMPUS BAGI SESUATU UNIVERSITI SEKSYEN 15 - SEKATAN TERHADAP AKTIVITI PELAJAR - DILARANG LIBAT DLM POLITIK - TANGGUNGAN KEJENAYAHAN - TINDAKAN GANTUNG PELAJAR A/BILA DIBUKTI LAKU JENAYAH

Slide 9

Seksyen 15(d)(1) AUKU Seseorang pelajar yang dituduh dengan perbuatan jenayah hendaklah dengan serta merta digantung daripada menjadi pelajar. Akibat pengantungan itu pelajar tidak boleh tinggal/masuk dalam kampus Menteri boleh menggunakan budibicaranya untuk mengecualikan pelajar dari digantung pengajian

Slide 10

Seksyen 3 - Tanggungjawab/kuasa Menteri adalah bertanggungjawab bagi pengarahan am pelajaran tinggi dan pentadbiran. Akta ini yang hendaklah selaras dengan dasar,strategi dan garispanduan kebangsaan mengenai pendidikan tinggi yang dibentuk.Menteri boleh melantik mana-mana orang atau badan bagi penyiasat apa-apa kegiatan atau pentadbiran.

Slide 11

PERLEMBAGAAN UKM Dikuatkuasa mulai 15 Mac 1998 sesuai dengan Seksyen 8 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Tarikh ditetapkan oleh Yang Di Pertuan Agung Ditandatangan oleh Menteri Pendidikan

Slide 12

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI 1998 Seksyen 6 - kuasa universiti(a-w) - sediakan kursus pengajaran/peperiksaan - memberi ijazah/confirmation/sijil… - mengiktiraf ijazah/sijil dari universiti lain - memberi ijazah kehormat - mengadakan kursi-kursi jawatan profesor,pensyarah dll… Rujuk Perlembagaan UKM for points of interest

Slide 13

Pihak Berkuasa Universiti Seksyen 15 - Pihak berkuasa universiti ialah: - Lembaga Pengarah Universiti - Senat - Fakulti,Institut.Pusat - Jawatan kuasa Pemilih,J/K Kebajikan Pelajar,J/K Tatatertib dll

Slide 14

LPU – Seksyen 16 - Keanggotaannya - Fungsi/peranan - Badan eksekutif u dan menjalankan segala kuasa yang diberi oleh u SENAT – Seksyen 20 - Keanggotaannya - Fungsi/peranan - Statut UKM(Senat) 1999 - hal ehwal akademik Pihak Berkuasa Universiti Rujuk Seksyen 6 Perlembagaan UKM tentang kuasa universiti

Slide 15

Ahli Lembaga Pengarah Universiti YBhg.Tan Sri Dato' Dr.Abdullah Mohd Tahir YBhg.Dato Megat Abdul Rahman Megat Ahmad YBhg.Prof Dato' Dr.Mohd Salleh Mohd.Yassin Ybhg. Dr. Ismail Hj. Bakar Ybhg Dato' Azmi Hj Abdullah Ybhg Dato Ranita Mohd Hussein YB Dato' Dr Amran Kasimin

Slide 16

SEKSYEN 12 - KUASA DAN TANGGUNGJAWAB NAIB CANSELOR Naib Canselor sebagai CEO universiti Memastikan bahawa peruntukan Perlembagaan ini,statut,kaedah dan peraturan dipatuhi dan dia hendaklah mempunyai kuasa untuk memastikan tiap-tiap pihak berkuasa sentiasa bertindak menurut kuasa atau tugas yang ditetapkan kepadanya.

Slide 17

Seksyen 29-33 Statut,Kaedah-Kaedah dan Peraturan Canselor boleh membuat,meminda atau membatalkan mana-mana Statut Sebarang cadangan untuk membuat,meminda atau membatalkan statut mestilah diluluskan oleh Lembaga terlebih dahulu Sebarang cadangan berkaitan dengan akademik perlu diluluskan oleh Senat dahulu.

Slide 18

PEMAKAIAN AKTA 605 Diluluskan oleh Parlimen pada 31 Julai 2000 Berkuatkuasa mulai 1 November 2000 Akta ini terpakai kepada semua Badan Berkanun Persekutuan.Oleh itu semua kakitangan di IPTA terikat dengan akta ini. JKTT menjalankan tugas separuh kehakiman(Quasi-judicial).Ketidakpatuhan kepada prosedur obligatory tindakan jadi tidak sah

Slide 19

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKUASA TATATERTIB Sebagai Pengerusi:- - Membuat penentuan sama ada kes tatatertib diambil dibawah Peraturan 34 atau 35 - Mempengerusikan mesyuarat Tatatertib - membuat ulasan rayuan kes - tandatangani surat pertuduhan - kelulusan pengisytiharan harta

Slide 20

Pihak Berkuasa Tatatertib 2. Sebagai ahli JKTT a) membuat keputusan mengenai:- i) hukuman ii) Perintah tahan kerja iii) Perintah gantung kerja iv) Penamatan Perkhidmatan demi kepentingan awam v) Pengwartaan tidak hadir bertugas vi) sentiasa mengamalkan prinsip 'Standards of regular equity'

Slide 21

sambung… vii) Timbang kes sehingga tiada was-was dan munasabah viii) Memastikan keputusan dibuat adalah jelas dan tatacara mengambil tindakan tatatertib betul,teratur dan sah mengikut tatacara yang ditetapkan ix) Peluang membela diri tidak kurang 21 hari dan peluang rayuan 14 hari.

Slide 22

Bidangkuasa Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Menghantar balik kes kepada JKTT untuk ditimbang semula Mengesahkan keputusan JKTT Mengesahkan keputusan JKTT tentang salahlaku perayu tetapi mengubah hukuman kepada hukuman yang lebih ringan Mengakaskan keputusan dan hukuman JKTT dan membebaskan perayu

Slide 23

Akta Badan-Badan Berkanun(Tatatertib dan Surcaj) 2000,AKTA 605 Peraturan 3 Bhg II - tatakelakuan am Peraturan 4 - pekerjaan luar Peraturan 10 - menyenggara taraf hidup > emolumen Peraturan 12 - keterhutangan yang serius Peraturan 18 - membuat penyataan awam Peraturan 23 – absen tanpa cuti

Slide 24

sambung Peraturan 27 - tatacara prosiding jenayah Peraturan 36 - Jawatankuasa penyiasat Peraturan 40 - hukuman Peraturan 45 - penahanan kerja Peraturan 47 - penggantungan kerja Jadual ketiga - J/K Tatatertib & J/K Rayuan Tatatertib

Slide 25

RIGHT TO BE HEARD Peraturan 11-Sebelum Lembaga membuat keputusan untuk menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai,Lembaga hendaklah memberi pegawai itu peluang untuk didengar Peluang membuat representasi-21 hari dari surat pertuduhan Hak untuk merayu –14 hari dari tarikh keputusan hukuman Rules of normal equity

Slide 26

RULES AGAINST BIAS Dipakai oleh Jawatankuasa Tatatertib ahli perlu regular/receptive outlook - jangan ambilkira faktor luar - jangan ada kepentingan - maklumat yang dibentang sahaja tenets of characteristic equity

Slide 27

Penamatan demi kepentingan awam Seksyen 9 Akta 605 - kuasa Lembaga Pengarah Universiti - penamatan perkhidmatan bukan buang kerja - persaraan demi kepentingan awam-Akta Pencen 1980

Slide 28

SURCAJ Seksyen 14 Akta 605 - Kuasa LPU - alasan bagi surcaj - notis bertulis - surcaj tidak boleh menghalang tindakan tatatertib

Slide 29

Amaran Denda Lucuthak emolumen Tangguh pergerakan gaji Turun gaji Turun pangkat Buang kerja JKTT boleh mengenakan mana-mana satu hukuman atau kombinasi hukuman mengikut kes berkenaan.Kesan terhadap hukuman ialah hak kepada reward dan naik pangkat HUKUMAN TATATERTIB PERATURAN 40

Slide 30

Implikasi terhadap hukuman yang dikenakan terhadap pegawai Surat P.Perkhidmatan Bil 4/1990

Slide 31

Beban pembuktian kesalahan Beban pembuktian kesalahan ialah tugas yang mesti dilaksanakan oleh Pendakwa mesti mencapai satu standard tertentu bagi nemastikan board/hakim berpuashati yang pmbuktian telah mencukupi.e.g past sensible uncertainty bagi undang-undang jenayah Seseorang itu diandaikan tidak bersalah sehingga terbukti ia bersalah.

Slide 32

Kaedah 20(1) Kaedah Tatatertib Pelajar 1999 Tiada pelajar boleh mempunyai dalam milikannya atau dibawah jagaannya atau kawalannya apa-apa dadah… . Elemen yang perlu dibuktikan ialah Dadah,berada dalam milikan,jagaan dan Kawalan bermaksud hanya tertuduh sahaja yang mempunyai kawalan kepada dadah itu.

Slide 33

Garis panduan menguruskan pegawai bermasalah/prestasi rendah Rujuk surat perkeliling perkhidmatan 4/98 Tindakan dalam bentuk pembetulan dan pembaikan perbincangan/perundingan amaran lisan amaran bertulis

Slide 34

Tindakan lain secara pentadbiran rujuk pegawai ke Lembaga Perubatan Rujuk pegawai kepada kaunseling Rujuk kepada pakar psikiatri-jika ada gangguan mental,tingkahlaku ganas atau menunjukkan emosi yang tidak dapat diramal atau berubah-ubah

Slide 35

Tindakan dalam bentuk hukuman Apabila tindakan pembetulan dan pembaikan tidak memberi kesan Pegawai memperolehi LNPK 49.99 ke bawah selama 3 tahun berturut-turut Dibuktikan telah melanggar tatakelakuan dibawah Akta 605 Bagi pegawai yang telah mencapai umur persaraan pilihan sendiri,boleh dinasihatkan bersara awal.

Slide 36

Tindakan pemulihan dan sokongan Tanggungjawab ketua untuk menyelia kakitangan dibawah seliaannya dengan bimbingan dan nasihat,kursus dan latihan yang sesuai Sekiranya pegawai memperlihatkan perubahan yang positif,ketua perlu memberi sokongan dan dorongan agar prestasi meningkat secara berterusan.

SPONSORS