... .. 2509 ... .. 2535 ... .. 2523 ... .. 2522 ... .. 2533 ... .........

0
0
1804 days ago, 127 views
PowerPoint PPT Presentation

Presentation Transcript

Slide 1

กฎหมายทางสัตวแพทย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ ผศ. น.สพ. ไพรัตน์ ศรแผลง �� าควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Slide 2

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ องค์กรวิชาชีพ พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ . ศ . 2535 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ . ศ . 2523 พ.ร.บ. อาหาร พ . ศ . 2522 พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2533 ร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ�� าพสัตว์ พ.ศ........ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Slide 3

องค์กรวิชาชีพสัตวแพทย์ สัตวแพทยส�� า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นข้อบังคับสัตวแพทยส�� า เรื่อง การโฆษณา หรือ โฆษณาสถานพยาบาลสัตว์

Slide 4

การโฆษณา หรือ โฆษณาสถานพยาบาลสัตว์ ห้าม 1. โฆษณาทำนองโอ้อวด หรือ กิจกรรมอื่นเกิน ความเป็นจริง 2. โฆษณาโอ้อวดกิจกรรมหรือสรรพคุณของ เครื่องมือ 3. ไม่สุ�� าพ ขัดต่อศีลธรรม 4. ให้ส่วนลดเป็นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน ใดๆ 5. ให้ค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้ชักนำ

Slide 5

การโฆษณา หรือ โฆษณาสถานพยาบาลสัตว์ ห้าม ☺ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพฯ ☺นำชื่อตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อตนไปแสดงในสถานพยาบาลสัตว์โดยที่ตนไม่ได้ไปอยู่ประจำ

Slide 6

พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 ความจำเป็น ผู้เลี้ยงสัตว์ยังนิยมตอนสัตว์ที่มีขนาดโตและลักษณะดี เพื่อใช้งาน และขายให้ได้ราคา สาระสำคัญ กำหนดเขตบำรุงพันธุ์สัตว์โดยให้เจ้าหน้าที่ 1. สั่งเจ้าของสัตว์แจ้ง จำนวน ชนิด เพศ และอายุ 2. นำสัตว์มาวัดขนาดและคัดเลือก �� ายในระยะเวลาที่กำหนด 3. คัดเลือกให้เป็นสัตว์สงวนพันธุ์ 4. เพิกถอนการเป็นสัตว์สงวนพันธุ์ 5. คัดเลือกและตอนสัตว์ที่ไม่เหมาะจะใช้ทำพันธุ์

Slide 7

พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 มาตรา 7 สัตว์ที่คัดเลือกเป็นสัตว์สงวนพันธุ์แล้วประทับตราอักษร " ส " ถ้าเพิกถอนประทับตราอักษร " ถ " มาตรา 8 เจ้าของสัตว์ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สัตว์สงวนพันธุ์เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

Slide 8

พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 มาตรา 9 เจ้าของสัตว์ไม่สามารถตอน ฆ่า หรือส่งสัตว์สงวนพันธุ์ออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 10 เจ้าของสัตว์ไม่สามารถนำสัตว์สงวนพันธุ์ออกนอกเขตบำรุงพันธุ์สัตว์

Slide 9

พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 ปฏิบัติตามมาตรา 7, 8, 9, 10 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท จำและปรับ

Slide 10

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ความจำเป็น : 1. สัตว์ป่าหายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจ สูญพันธุ์ 2. ถูกคุกคาม 3. สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ; อนุสัญญา CITES สัตว์ป่าตามหนังสือ IUCN

Slide 11

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 • มาตรา 4 คำจำกัดความ สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สวนสัตว์สาธารณะ • มาตรา 15 กำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและชนิดหรือประเ�� ทของสัตว์ป่าที่จะห้ามล่า หมวด 3 ห้ามล่า พยายามล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง ค้าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 17, 26 หมวด 4 ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่าและด่านตรวจสัตว์ป่า

Slide 12

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ข้อยกเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งกระทำโดยราชการและโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี มาตรา 61 แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูต่อไปให้จำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นแก่ผู้รับใบอนุญาต

Slide 13

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บัญชีกำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Slide 14

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 1. กูปรีหรือโคไพร  ( Bos sauveli ) 2. เก้งหม้อ ( Muntiacus feai ) องค์การสวนสัตว์ ได้ประสบความสำเร็จในการ เพาะเลี้ยงเก้งหม้อ(ปี พ.ศ.๒๕๒๘) 3. กวางผา ( Naemorhedus griseus ) 4. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrens) 5. ควายป่า  ( Bubalus bubalis ) 6. นกกระเรียน ( Grus antigone ) 7. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ( Pseudochelidon sirintarae ) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ สูญพันธุ์

Slide 15

สัตว์ป่าสงวน 8. นกแต้วแล้วท้องดำ ( Pitta gurneyi ) 9. แมวลายหินอ่อน ( Pardofelis marmorata )  10. แรด ( Rhinoceros sondaicus )  11. ละอง

SPONSORS

No comments found.

SPONSORS

SPONSORS